Papaano Pag-aralan Ang Salita Ng Diyos?

Kailangang magsikap para mapag-aralan ang Bibliya at magamit ang mga katotohanan nito sa buhay. Binubuo ng tatlong bahagi ang proseso ng mabisang pag-aaral sa Bibliya: obserbasyon, interpretasyon, at aplikasyon. Sa madaling salita, itinatanong natin sa ating mga sarili ang tatlong tanong na ito: Ano ang sinasabi nito? Ano ang ibig sabihin nito? at Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Tinutulungan tayo ng unang aklat ng Bibliya na Genesis na maunawaan ang ating mundo at ang ating mga sarili ayon sa layunin ng paggawa sa atin at sa kasalukuyang kalagayan natin.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply