Tatlong Kabanata ng Muling Kapanganakan

Pagkatapos bigyan ng paningin ang isang lalaking bulag, ipinangaral ni Hesus na Siya ang Liwanag ng sanlibutan. Napagtanto ng marami sa mga pinuno ng relihiyon na inaakusahan Niya sila ng hindi pagtanggap sa Kanya. Sinabi ni Hesus, Ako ang mabuting pastol, at bilang Mabuting Pastol, pinoprotektahan Niya ang Kanyang mga tupa. Nangyari ang isa sa mga pinakatumatak na himala ni Hesus noong binuhay Niya si Lazaro mula sa mga patay. Kinikilala ng mga taong naniniwala kay Hesus na Siya ang Liwanag ng sanlibutan, ang mabuting Pastol, at ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!