Pinili Ninyong Hindi Lumapit

Pagkatapos pagalingin ang lalaking lumpo sa palanguyan ng Bethesda, sinabihan ni Hesus ang mga pinuno ng relihiyon na mayroon silang sapat na katibayan para kilalanin Siya bilang ang ipinangakong Mesiyas. Sinabi Niya na sinuportahan nina Moses, Juan Bautista, boses ng Diyos mula sa langit, at banal na kasulatan ang Kanyang mga pahayag. Nagpakain si Hesus ng mahigit 5,000 tao at ipinahayag Niya na Siya ang Tinapay ng Buhay. Sinabi ni Hesus na malalaman ng mga taong lalapit sa Kanya nang handang sumunod sa sinasabi Niya na mula sa Diyos ang Kanyang mga turo.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!