Ang Babae sa Balon

May nakilalang babaeng Samaritano si Hesus sa isang balon at inalok Niya siya ng tubig na buhay na makakapawi sa kanyang pagkauhaw habambuhay. Tinanggap niya ang Kanyang alok at naging bukal ng tubig na buhay siya. Sa madaling salita, isinilang siyang muli at ipinakita niya sa iba kukng paano makatanggap ng buhay na walang hanggan kay Hesu-Kristo. Gumawa si Hesus ng matatapang na pahayag: na Siya ang Anak ng Diyos, at pinapatotohanan Siya ng mga banal na kasulatan. Nagbigay ang Kanyang mga salita sa mga tao ng mapagpipilian: kailangan nilang hindi Siya tanggapin o kaya ay paniwalaan Siya.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!