Imoral na Panalangin at mga Mali sa Pananampalataya

Ang aklat ni Josue ay puno ng mga talinhaga na nagtuturo sa atin kung paano mapapagtagumpayan ang mga kumakalaban sa ating pananampalataya. Sinasalamin ng Jerico ang unang kalaban ng ating pananampalataya, ang mundo. Sinisimbolo ng ating katawang-lupa ang ikalawa, na sinasalamin ng pagkatalo ng Israel. Nakipagkasundo ang mga tao mula sa Gabaon sa Israel sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanila. Nililinlang tayo ng diyablo sa parehong paraan at ito ang ating ikatlong kalaban. Hinamon ni Josue ang kanyang bayan na patatagin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipagtipan sa Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!