Larawan ng Pananampalataya

Ano ang pananampalataya? Paano ang proseso ng pananampalataya? Nagbibigay ang aklat ni Josue ng labing-anim na larawan para ipakita ang pananampalataya. Susubukin minsan ng Diyos ang iyong pananampalataya ngunit makakatiyak ka na hindi ka Niya dadalhin sa lugar kung saan hindi ka masasakop ng Kanyang grasya. Kung alam mong may ipinapagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo ito. Palaging tama ang Kanyang plano. Itinuturo sa atin ng Josue na praktikal ang pananampalataya. Kapag may pananampalataya, gumagana ito, at kapag gumagana ang pananampalataya, nangingibabaw ito sa mga paghihirap sa buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!