Pagsisisi

Nagsalaysay si Hesus ng isang parabula na nagsasabi tungkol sa pagsisisi at pagtangging magsisi. Inilalarawan sa parabula ang isang Pariseo at publikano (maniningil ng buwis) na nagdarasal sa templo. Nakatuon lang ang Pariseo sa kanyang sarili, habang nagpakumbaba at nagmakaawa sa Diyos ang maniningil ng buwis. Nakilala ni Hesus ang isang nagsisising maniningil ng buwis na nagngangalang Zaqueo, na nagpakita sa kung ano ang pagsisisi. Binago niya ang kanyang mga paraan at nangako siyang babayaran niya ang lahat ng niloko niya. Ang makasalanan lang na magsisisi ang papatawarin.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!