MGA KARAGDAGANG DAKILANG MENSAHE NI MOISES

Itinuturo ng mga sermon ni Moses ang tungkol sa ating pagtugon sa grasya ng Diyos at ang tungkol sa pagtalikod, ang tungkol sa mga taong hindi na tumutugon sa grasya ng Diyos. Nangaral si Moses tungkol sa pagbibigay ng ikapu, pagpapakita na pinakamahalaga ang Diyos sa ating buhay, at pagtulong sa mahihirap. Nangaral siya ng napakalakas na mensahe tungkol sa pagbabawal ng Diyos sa okultismo, panghuhula, pakikipag-ugnayan sa patay, at paggamit ng itim na mahika. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa Propetang Pari, at ang tungkol sa Hari na darating balang araw para iligtas sila.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!