Ang Samahang “Ako Muna”

Tinuruan ni Hesus ang Kanyang mga alagad na suriin ang kanilang kalooban para maunawaan na sa pamamagitan ng Kanyang walong kaluwalhatian, magiging sila ang asin at liwanag na kailangan ng mundo. Tinuruan Niya rin sila na tumingin sa paligid, gamitin ang mga pinagpalang asal na iyon sa kanilang mga relasyon, at pagkatapos ay tumingin sa itaas at tanggapin mula sa Diyos ang mga espirituwal na turo at prinsipyo na kailangan nila para patuloy na maging mabisang alagad. Isang hamon ang huling bahagi ng Sermon sa Bundok: “Ano ang gagawin mo sa nalalaman mo?”

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!