Kaisipang Pangpasko

Noong pumasok ang Diyos sa kasaysayan ng tao at nagkatawang-tao, inanyayahan Niya ang ilang partikular na tao na makibahagi sa himala: si Zacarias at ang kanyang asawang si Elisabet, ang isang babaeng nagngangalang Maria, at ang mga pastol na bumisita sa bagong silang na Hari. Ang himala ng Pasko ay ang pagkakatawang-tao ng Diyos para mailigtas Niya ang sangkatauhan. Sinasabi sa Luma at Bagong Tipan ang himala ng Ikalawang Pagparito ni Hesu-Kristo: ang pinagpalang pag-asa ng Iglesia at ang tanging pag-asa ng sanlibutan.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!