Ang Kahusayang Pang Kaharian

Tinutugunan ng sipi na ito ang pagkabalisa, ngunit ang tunay na itinuturo nito ay tungkol sa mga prinsipyo o priyoridad. Kapag nag-aalala tayo, ipinapakita natin ang pinapahalagahan natin at kung gaano tayo nagtitiwala na aalagaan tayo ng Diyos. Mayroon dapat ang bawat alagad ni Hesus ng “pakay na priyoridad,” na may itim na bilog sa gitna na kumakatawan sa pagiging sentro ng Diyos sa kanilang mga puso. Isasapriyoridad ng Hari ng mga hari ang lahat ng nasa labas ng sentro na iyon habang ipinapakita Niya sa atin kung ano ang tama. Ang ating Ama sa langit ang bahala sa anumang bagay na natutukso tayong alalahanin.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!