Ang Layunin Ng Salita Ng Diyos

Unawain kung paano nagkaroon ng Bibliya at kung bakit ito ibinigay sa atin ng Diyos. Ang buong Banal na Kasulatan ay may apat na pangunahing layunin at tumuturo ang lahat ng ito kay Hesus. Ang apat na layuning iyon ay: (1) Ihandog si Hesu-Kristo bilang Tagapagligtas at Manunubos ng sanlibutan; (2) Bigyan tayo ng konteksto sa kasaysayan ng pagdating ni Hesus; (3) Akayin ang hindi sumasampalataya para magkaroon siya ng pananampalataya kay Hesus; at (4) Ipakita sa mga sumasampalataya kung paano tayo dapat mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!