Ang Espiritual na Disiplina ng Pananalangin at ang Paraan ng Pananalangin ng isang Alagad

Tinuruan ni Hesus ang Kanyang mga alagad kung paano manalangin sa pamamagitan ng dasal na kadalasan nating tinatawag na “Panalangin ng Panginoon.”Ngunit dapat talagang tawagin ang panalangin na ito na “Panalangin ng mga Alagad” dahil hindi ito kailanman ginamit mismo ni Hesus sa pagdarasal. Sinabi Niya na ganito dapat tayo manalangin. Sinasabihan tayo ni Hesus na manalangin sa isang lugar kung saan maisasara natin ang pinto at makakapag-isa tayo, kung saan wala tayong pinapahanga kundi ang Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!