Ang Pag-uusap, Krisis, at Tungkulin

Nagpahayag si Hesus ng maraming propesiya tungkol sa hinaharap at sa Kanyang pagbabalik. Sinabi Niya na walang nakakaalam sa araw o oras ng ikalawang pagparito Niya, subalit dapat nating bantayan ang mga palatandaan ng panahon at tiyaking makikita Niyang tapat natin Siyang pinaglilingkuran pagparito Niya. Noong naaresto at ipinako sa krus si Hesus, tumakas ang lahat ng Kanyang alagad, ngunit bumalik sila sa Kanyang muling pagkabuhay. Pagkatapos, pinahayo Niya sila sa buong mundo at gumawa ng mga alagad.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!