Ang Tawag ng Pagsunod

Matatagpuan sa Mateo 21 ang ilan sa pinakamahihirap na salitang binitawan ni Hesus kung saan ipinaalam ni Hesus sa mga pinuno ng relihiyon na dahil hindi sila kumikilos para sa kaharian, ipagkakait sa kanila ang kaharian at ibibigay ito sa mga taong kikilos para dito. Tinuruan ni Hesus ang Kanyang mga alagad na maging mapaglingkod at mangakong sumunod sa Kanya anuman ang mangyari. Nalalapat pa rin ang pagiging mapaglingkod at pangangako nang lubusan sa Kanyang mga tagasunod ngayon.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!