DIWA NG PAGPAPAKASAKIT

Ipinapaliwanag sa Levitico, ang manwal ng pari na ito, kung paano nakalaan ang lahat ng isinasagawa ng Kaparian mula sa Tribo ni Levi sa pagtuturo sa bayan ng Diyos ng tungkol sa kabanalan at pag-aalis ng kasalanan sa paglilingkod sa Panginoon. Matatagpuan ang sentro ng aklat sa kabanata 11–22, kung saan ipinapaliwanag ang pag-aalis sa kasalanan ng bayan ng Diyos. Ang tolda ng pagsamba at ang mga pari na nangangasiwa roon ay ang pahayag ng Diyos sa buong mundo na banal ang napiling bayan ng Diyos dahil banal ang kanilang Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!