Pananampalataya, Kapatawaran at Pamilya

Sa Ebanghelyo ni Mateo, natututunan natin kung paano nagturo si Hesus sa pamamagitan ng mga parabula, aral, at pagiging huwaran. Itinuro Niya ang kahalagahan ng pananampalataya at sinabi Niya, Posible ang lahat ng bagay para sa mga taong naniniwala. Madalas ding magturo si Hesus tungkol sa kapatawaran. Dahil napatawad na tayo, dapat tayong palaging magpatawad. Nagturo si Hesus tungkol sa pag-aasawa at pagdidiborsyo, at binigyang-diin Niya na sagradong tipan ang pag-aasawa na hindi dapat ipawalang-bisa. Kailangan natin ang tulong ng Diyos para matupad ang ating mga responsibilidad sa pamilya at para sa pagpapalaki ng mga anak.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!