ANG MANWAL NG MINISTRO

Ang tabernakulo sa ilang ay isang lugar kung saan nanahan ang Diyos at kung saan puwedeng pumunta ang mga nagkasala para mapatawad at magbalik-loob sa Kanya. Sinasabi ng Bibliya na templo ng Diyos ang ating mga katawan. Kailangan nating maunawaan ang unang templong Hebreo upang maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Itinuturo sa atin ng dating templo na iyon ang tungkol sa pagsamba, tungkol kay Hesus, at ang himala sa buhay ng mga Kristiyano araw-araw: nasa puso natin si Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!