Ang mga Ginagampanan ng mga Hinirang

Malapit na sinundan si Hesus ng Kanyang labindalawang alagad sa loob ng tatlong taon. Sinanay Niya ang mga alagad, o ang mga apostol, para maiparating sa mundo ang Magandang Balita, ang mensahe ng kaligtasan. Ipinadala ang mga apostol para ipangaral ang Ebanghelyo: ang sakripisyong kamatayan ni Hesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang Kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, at para patunayan ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga palatandaan at kababalaghan. Dapat din tayong manatiling may pananampalataya para maiparating natin sa ating mundo ang tungkol kay Kristo habang ipinapahayag natin ang Ebanghelyo sa lahat.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!