Ang Utos ng Diyos at ang Iyong Kapitbahay

Itinuro ni Hesus na mahalagang bumuo at magpanatili ang mga sumasampalataya ng mga relasyong matatag at may pagmamahal. Noong panahon ni Hesus, itinuro ng mga pinuno ng relihiyon na hangga’t hindi ka pumapatay o nananakit ng kapwa, tinatanggap ng Diyos ang relasyon mo sa Kanya. Ngunit dapat ipakita ng mga taong may asal ng kahabagan ni Hesus ang asal na ito; kapag hindi nila ito ginawa, makakaapekto ito sa sariling pagsamba. Dapat nating tiyakin na hindi tayo malayo sa sinumang tinatawag ni Hesus na ating “kapwa.”Dapat tugunan ang ating galit at pagkasuklam sa ating mga kapatid kung gusto nating magkaroon ng relasyon sa kanila na nakakalugod sa Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!