Ang Utos ng Diyos at ang Buhay ng Tao

Maraming tao ang nag-iisip na sinasalungat ni Hesus ang Lumang Tipan sa mga bersong ito, pero hinaharap Niya lamang ang turo ng mga pinuno ng relihiyon. Sinasabi Niya sa Kanyang mga alagad: “Matatagpuan sa Banal na Kasulatan ang lahat ng itinuturo Ko sa inyo, ngunit ang itinuturo ko ay direktang sumasalungat sa itinuro sa inyo ng mga pinuno ng relihiyon ninyo.”

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!