Paano Gamitin

Kurikulum ng Pag-aaral sa Bibliya

Naniniwala kaming talagang magkaugnay ang edukasyon at pagkadisipulo at dahil dito ay parehong mahalaga ang mga ito sa buhay ng simbahan. Hindi sapat na tanggapin lang ng mga mananampalataya ang nilalaman; na maging hamak na tagatanggap lamang sila ng impormasyon. Ayon nga sa Banal na Kasulatan, dapat tayong “mamuhay ayon sa salita ng Diyos, at hindi lamang pakinggan ito.” (Santiago 1:22) Kung hindi isasagawa ang natutunan, ayon kay Santiago, ang taong iyon ay “parang isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos tingnan nang mabuti ang kanyang sarili, siya ay umalis at agad na kinalimutan ang kanyang itsura.” (Santiago 1:23–4) May magandang kaugnayan ang prinsipyong ito ng pakikinig at pagkilos sa mga dating modelo ng pagtuturo na nagmumungkahi na ang pinakamainam na paraan para tunay na matutunan ng isang tao ang isang bagay ay dapat niya itong gawin kaagad—isinabuhay na aral.

Kaugnay nito, nagtuturo at tumutulong sa paghubog ang kurikulum, na nagbibigay-daan sa mainam na espirituwal na paglago at pag-unlad. May tatlong bagay na itinatanong sa bawat sipi: “Ano ang sinasabi nito?” (Obserbasyon), “Ano ang ibig sabihin nito?” (Interpretasyon), at “Ano ang ibig sabihin nito para sa akin?” (Paglalapat). Sa bawat aralin, matututunan mo ang kahulugan ng sipi batay sa orihinal na konteksto ng mga tagasubaybay.

Kasabay nito, matututunan mo rin kung paano maaaring malapat ang katotohanang iyon sa iyong buhay. Isinusulong ng karagdagang materyal na kasama sa bawat aralin ang pagdidisipulo ng maliit na grupo at hinihikayat nito ang agarang paggamit sa buhay ng natutunan nang may angkop na pananagutan ng mga kasamahan.

Sunod, tumuon tayo sa bawat bahagi sa ibaba na nagtuturo pa sa kung paano gamitin ang materyal na ito.

Paano Gamitin?

Mga aralin sa audio:

Nahahati sa mga kurso ang nilalaman. Bubuuin ang bawat kurso ng iba’t ibang aralin na tumatalakay sa paksa ng kurso. Nasa format na audio ang bawat aralin sa kurso at mapapakinggan ito nang libre sa website. Puwedeng i-stream o i-download para sa ibang pagkakataon ang mga araling ito. Mainam gamitin ang mga aralin sa audio para sa mga grupo.

Mga Gabay para sa mga Lider:

Naglalaman ang materyal na ito ng hanay ng mga gabay (sa PDF file) na magagamit ng mga lider ng maliliit na grupo. Para sa bawat aralin sa audio, may kaukulang aralin sa Gabay para sa Lider. Naglalaman ang unang kabanata ng anumang kurso ng karagdagang materyal para sa lider, kabilang ang mga tagubilin sa kung paano pangasiwaan ang maliit na grupo. Susundan ito ng buod ng aralin, mga tanong sa pag-aaral na dapat pag-isipan, mga tanong para sa higit na pag-uusap, at mga tanong at sagot sa pagsusulit na nauugnay sa materyal na itinuro sa kaukulang aralin.

Workbook ng Mag-aaral:

Naglalaman ang materyal na ito ng hanay ng mga workbook (sa PDF file) na magagamit ng mga miyembro ng maliliit na grupo. Para sa bawat aralin sa audio, may kaukulang aralin sa Workbook ng Mag-aaral. Naglalaman ang mga ito ng maikling buod ng aralin at mga pangunahing berso ng Banal na Kasulatan na ginamit. Bukod pa rito, makikita sa Workbook ng Mag-aaral ang mga tanong na nasa Gabay para sa Lider (hindi kasama ang mga sagot).

Mga Booklet sa Pag-aaral:

Inaalok ang materyal na ito bilang karagdagang impormasyon para sa mga lider ng grupo o indibidwal na mag-aaral. Hindi pareho ang daloy ng mga booklet (sa PDF file) sa daloy ng mga Aralin sa Audio, ngunit mahalaga at nagbibigay ng karagdagang kaalaman pa rin ang impormasyon na makakatulong sa iyo sa pag-aaral mo sa Bibliya. Ang pinakamainam na paraan ng paggamit sa mga Booklet sa Pag-aaral ay ituring ang mga ito bilang karagdagang materyal o komentaryo para sa buong kurso (halimbawa: Genesis – Exodo, Mga Gawa – Mga Taga-Roma, atbp.).

Mga Module sa Pagsasanay:

Nasa ibaba ang mga module sa pagsasanay na nagtuturo tungkol sa kurikulum, sa layunin nito, kung paano ito inaayos, sa panawagan para sa pagkadisipulo sa Bibliya, at kung paano bumuo ng maliit na grupo.