FAQ

Narito ang ilan sa mga madalas itanong. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon o kung mayroon kang partikular na tanong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Ikalulugod naming tulungan ka.

Sino ang gumawa sa materyal?

Sinimulang buuin ang materyal ng isang Kristiyanong Pastor noong dekada 1970 at 1980. Sa taong 2020, inayos ang mas maikling bersyon ng isang pangkat ng mga nagtapos sa Seminarya.

Nauugnay ba ang materyal na ito sa anumang denominasyon ng Kristiyanismo?

Hindi nag-eendorso ang kurikulum ng anumang partikular na denominasyon. Ganap na pagpapalaganap sa ebanghelyo ang layunin nito at nauugnay ito sa Lausanne Covenant. Tungkol sa mga doktrinang pinagtatalunan sa simbahan, kadalasang nasa gitna ang opinyong nakasaad sa pag-aaral at nagpepresenta ito ng iba’t ibang interpretasyon at paglalapat na isinasaalang-alang.

Mayroon bang anumang sertipikasyon sa pagtapos sa kurso?

Nagsisikap kaming bumuo ng programa para sa sertipikasyon

Mayroon bang kailangang bayaran para makapag-aral online?

Maaaring kopyahin nang libre ang mga materyal sa website na ito para sa hindi komersyal (hindi pagkakakitaan) na paggamit ng mga indibidwal at grupo. Mangyaring igalang ang copyright at huwag baguhin ang materyal sa anumang paraan. Kung gusto mong gamitin ang nilalaman nang may pagbabago, mangyaring makipag-ugnayan sa aming organisasyon para matalakay natin ang mga puwedeng gawin.

Puwede ko bang i-download ang mga aralin?

Oo. Puwede mong i-download ang mga aralin, sa audio o sa PDF file. Makikita mo ang mga link sa ibaba ng bawat aralin. Huwag gumawa ng pagbabago sa materyal maliban na lang kung mayroon kang malinaw na nakasulat na pahintulot mula sa aming organisasyon.

Puwede ko bang gabayan ang sarili kong grupo sa pag-aaral gamit ang materyal na ito?

Oo. Hinihikayat namin ang lahat na i-download ang materyal na magagamit para sa maliliit na grupo.

Paano ko magagamit ang Bibliya kasabay ng aking pag-aaral?

Maraming tao ang humihingi ng listahan ng mga kabanata at berso sa Bibliya na puwedeng basahin bago ang bawat aralin. Ang pag-aaral na ito ay hindi pag-aaral sa bawat berso sa Bibliya at, kung minsan, may buong aklat na tatalakayin sa iisang aralin. Pinakamainam na mababasa ang Bibliya kasabay ng kurikulum kung babasahin ang mga aklat ng Bibliya na tinatalakay sa iyong kurso sa kabuuan ng partikular na kursong iyon. Halimbawa, kapag pinag-aaralan ang Kurso sa Bagong Tipan na “Mga Gawa – Mga Taga-Roma,” simulang basahin ang parehong aklat nang kasingbilis ng pakikinig mo sa lahat ng aralin sa audio sa kurso.

Ano ang dapat kong gawin kung nagkakaproblema ako sa paggamit sa website?

Kung may aralin sa audio na hindi nagpe-play, ipaalam ito sa amin sa seksyong Makipag-ugnayan.