Sermon sa Bundok

Sermon sa Bundok

Ang Sermon sa Bundok ay itinuturing na isa sa pinakamahahalagang diskurso ni Hesus at isa sa Kanyang mga pinakapinagbabatayang aral, na ipinapalagay na naglalaman sa diwa ng mga turo ni Hesus. Maging ang mga taong hindi Kristiyano ay naniniwala na isa ang sermon na ito sa pinakamahahalagang mensahe na itinuro. Wala na sigurong sipi sa Bibliya na mas madalas banggitin at hindi masyadong nauunawaan kumpara sa aral na ito sa Mateo 5–7.

Maraming tao ang sumunod kay Hesus dahil sa Kanyang mga itinuturo, pangaral, at pagpapagaling. Ipinangaral Niya ang Sermon sa Bundok noong nagtipon ang maraming tao sa paligid Niya malapit sa Dagat ng Galilea. Umakyat Siya sa isang bundok at niyaya Niya ang ilan sa Kanyang mga alagad na sumama sa Kanya. Nahati nito ang mga tao sa dalawang grupo: ang mga taong nasa paanan ng bundok, na kumakatawan sa lahat ng suliranin ng sangkatauhan, at ang mga taong nasa mas mataas na lugar na gustong maging bahagi ng Kanyang solusyon sa mga suliranin. Sinimulan ni Hesus na turuan at sanayin ang Kanyang mga alagad upang mapalaganap nila sa mundo ang Kanyang mensahe sa Kanyang diwa.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Kakaibang Katuwiran

Author: tagalog@auth

Asin at Ilaw

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!