Genesis at Exodo

Genesis at Exodo

Genesis at Exodo ang unang dalawang aklat ng Bibliya at ang unang dalawang aklat sa limang aklat na bumubuo sa Torah. Nagsisimula ang Genesis sa salaysay ng paglikha at itinuturo nito na ang Diyos ang lumikha sa lahat. Itinuturo din ng aklat na ito ang pagtawag ng Diyos kay Abraham at kung paano pagpapalain ang lahat ng bansa sa mundo sa pamamagitan ng kanyang anak. Isinasalaysay sa Aklat ng Exodo ang pagkakaalipin ng piniling bayan ng Diyos—ang Israel—sa Ehipto at kung paano sila pinalaya ng Diyos sa pagkakaaliping ito sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Nasaan Ka?

Author: tagalog@auth

Nasaan Ang Iyong Kapatid?

Author: tagalog@auth

Sino Ka?

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!