Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Nilalaman ng seksyong ito ang iba pang sulat ni Pablo sa iba’t ibang simbahan sa Asya Menor, pati na rin sa ilang partikular na indibidwal na kasamang naglilingkod ni Pablo. Halo-halo sa mga aklat na ito ang pagbibilin at pagbababala at papuri at pagsaway. Isang pangunahing tema ng mga aklat na ito ang pagbibilin sa simbahan. Pangunahing pinagbabatayan ng pangkalahatang simbahan ang mga bilin sa mga aklat na ito upang malaman kung paano dapat mamalakad ng mga simbahan at kung sino ang espirituwal na nararapat na manguna at gumabay sa kanila.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Umani Ang Ebanghelyo

Author: tagalog@auth

Karisma Kay Cristo

Author: tagalog@auth

Unahin si Cristo

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!