Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Ipinagpapatuloy sa Mga Hukom hanggang Ester ang kasaysayan ng Israel kung saan ito huminto sa aklat ng Josue. Matapos mamatay ni Josue, pinamunuan ang Israel ng iba’t ibang Hukom. Inilalarawan ang yugtong ito sa kasaysayan ng Israel bilang sunod-sunod na pagsuway sa Diyos. Patuloy na naiimpluwensiyahan ang mga anak ng Israel ng iba’t ibang kulturang Pagano sa lupain at hindi kalaunan ay humiling sila sa Diyos ng taong hari na mamumuno sa kanila. Tinupad ng Diyos ang kanilang kahilingan sa kabila ng hindi nila pagturing sa Diyos bilang kanilang hari. Kabiguan ang unang hari, ngunit sa panahon ng ikalawa at ikatlong hari ng Israel—sina David at Solomon—naranasan ang pinakamasasaganang yugto sa kasaysayan ng kaharian ng Israel, kabilang ang pagtatayo sa templo ng Diyos sa Herusalem. Matapos mamatay ni Solomon, nahati ang kaharian ng Israel sa dalawa—ang Hilaga at Timog na kaharian. Mula roon, mailalarawan ang kalakhan ng kuwento ng Israel bilang pagkakasala sa Diyos hanggang masakop ang parehong kaharian ng iba pang kaharian at maipatapon ang mga tao. Subalit hindi roon nagtatapos ang kuwento. Hindi pinabayaan ng Diyos ang Kanyang mga tao at nanatili Siyang tapat sa tipan bagama’t hindi naging tapat ang mga anak ng Israel. Isinasalaysay sa mga huling aklat sa seksyong ito ang kuwento ng katapatan ng Diyos sa mga naipatapon at ang pagpapabangon ng mga pinuno na maghahatid sa mga tao pabalik sa lupang ipinangako ng Diyos.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!