Lucas at Juan

Lucas at Juan

Lucas ang paboritong Ebanghelyo ng marami, dahil itinatampok nito ang pagiging tao ni Hesus bilang Diyos na nagkatawang-tao. Ipinapakita nito ang kahabagan ni Hesus at kung paano Niya tayo nauunawaan. Sa Lucas lang matatagpuan ang marami sa mga pinakakilalang parabula ni Hesus, gaya ng mga kuwento ng Alibughang Anak at Mabuting Samaritano. Mas marami ding sinabi si Lucas tungkol sa kapanganakan ni Hesus kumpara sa iba pang manunulat ng mga Ebanghelyo. At nakasaad sa Lucas ang proklamasyon ni Kristo—ang malinaw na pahayag ng Kanyang misyon—ang susi sa paglilingkod ng Mesiyas. Bukod-tangi ang estilo ng Ebanghelyo ni Juan kumpara sa tatlong iba pang Ebanghelyo. Natatangi ito sa paraang nagbibigay ito ng mga pahayag na gumagamit ng “AKO” na nagtuturo sa atin tungkol kay Hesus. Nakatuon din ang Ebanghelyo ni Juan sa tema ng mga “palatandaan,” at tinapos ng may-akda ng ebanghelyo ang aklat gamit ang pahayag na ito: “isinulat ang mga bagay na ito upang maniwala ka na si Hesus si Kristo na anak ng Diyos, at sa paniniwala mo, maaari kang magkaroon ng buhay sa pamamagitan Niya” (Juan 20:31).

Lessons

Mga Available na Aralin:

Mamamalakaya ng Tao

Author: tagalog@auth

Kaisipang Pangpasko

Author: tagalog@auth

Pagsisisi

Author: tagalog@auth

Ang Babae sa Balon

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!