Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Ang unang apat na aklat ng Bagong Tipan ay tinatawag na “mga ebanghelyo,” na may ibig sabihin na “mabuting balita.” Mahalaga ang mga ito sa pagpapahayag sa walang hanggang plano ng Diyos na palayain at iligtas ang nawalang sangkatauhan. Kadalasang tinatawag na talambuhay ang mga ito dahil isinasalaysay ng bawat isa ang kuwento ni Hesus, ang Kanyang kapanganakan, paglilingkod, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng mga Ebanghelyo ay dumating na si Hesus, na Siya ang Tagapagligtas at Hari, at malalaman ng mga tao na totoo ito dahil binuhay Siya ng Diyos mula sa mga patay. Partikular na nakatuon ang seksyong ito sa pinakamahaba sa apat na Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ni Mateo.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!