Mga Hebreo – Pahayag

Mga Hebreo – Pahayag

Nagsisimula ang seksyong ito, na tinatawag kung minsan na “Ang Mahiwagang Obra Maestra,” sa aklat ng Mga Hebreo, isang aklat na pinakamahusay na nag-uugnay sa Luma at Bagong Tipan kumpara sa anupamang aklat sa Bibliya. Inilalahad ng Aklat ng Mga Hebreo si Hesukristo bilang Mesiyas na sinabi ng mga propeta sa Lumang Tipan, bilang ang Panginoong inihayag sa Bagong Tipan at ang darating na Hari ng mga hari na magbabalik. Nilalaman din ng seksyong ito ang tinatawag na “mga pangkalahatang sulat.” Tinatawag na “pangkalahatan” ang mga ito dahil walang partikular na simbahan, lungsod, o tao na pinagbigyan nito at isinulat ang mga ito para sa simbahan sa pangkalahatan. Gaya ng mga sulat ni Pablo, naglalaman din ang mga ito ng mga napakahalagang bilin para sa pagiging makadiyos ng simbahan. Panghuli, nagtatapos ang seksyong ito sa aklat ng Pahayag. Binubuo ang malaking bahagi ng aklat na ito ng isang pangitaing nakita ng apostol na si Juan noong ipinatapon siya sa Patmos. Ipinakita ng Diyos kay Juan ang pangitaing ito ng magiging katapusan ng lahat. Punong-puno ang Pahayag ng matalinhagang paglalarawan at simbolismo at mahirap itong maunawaan. Gayunpaman, mahalagang aklat ito at hinihikayat nito ang mga sumasampalataya na tandaan na sa huli, mapagtatagumpayan ng Diyos ang Kanyang mga kaaway at mabubuhay magpakailanman ang mga tao ng Diyos sa piling Niya.

Lessons

Mga Available na Aralin:

Ang Tatlong Pedro

Author: tagalog@auth

Comments are closed.

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!