Tungkol Dito

” Ipinako ako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. “

– Mga Taga-Galacia 2:20 ESV

Handa ka na bang magsimula ngayon? Panoorin ang maikling video na ito na nagbibigay ng pangkalahatang-ideya.

Tungkol sa Amin:

Ang pag-aaral na ito ay isang ganap na debosyonal na pagsusuri sa Bibliya, mula Genesis hanggang Pahayag, na nagkakaloob ng praktikal na pagkadisipulo para sa mga taong natututo sa pamamagitan ng pasalitang pakikipag-ugnayan at bago sa pananampalataya kay Kristo. Pinapatibay at pinapangalagaan ng kurikulum na ito ang isinasapusong wika ng mga mananampalataya at nagreresulta ito sa mga kongregasyong nagiging disipulo at bagong simbahan. Bukod pa rito, tinuturuan ng kurikulum ang mga mananampalataya kung paano pag-aralan ang Bibliya sa sarili nilang wika at kung paano tumulong sa espirituwal na paglago ng Simbahan.

Maingat itong binuo at pinanatili upang matiyak na magagamit ang materyal ng iba’t ibang tao sa iba’t ibang panig ng mundo. Nag-aalok ang programa ng pag-aaral sa Bibliya na ito ng debosyonal na pagtalakay sa mga Banal na Kasulatan at madali itong maintindihan, mayroon ka mang karanasan sa akademiko o wala.

Kasaysayan ng Pag-aaral:

Nagsimulang mabuo ang materyal na ito nang magkaroon ng ugnayan ang isang matagumpay na negosyante at isang lokal na pastor. Dumalo ang negosyante sa isang lokal na pag-aaral sa Bibliya sa kanyang bayan at narinig niya ang pastor na ito na nangangaral ng magandang balita tungkol kay Hesus. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng negosyante na may tunay na ring nakapagpangaral sa kanya mula sa Banal na Kasulatan sa paraang naiintindihan niya. Bunga nito, nakipagtulungan siya sa pastor at sinimulan niyang ibahagi ang mga pangaral na ito sa mga tao sa iba’t ibang panig ng mundo. Hanggang noong pumanaw sila, ipinagpatuloy ng negosyante at ng pastor ang kanilang misyon na ipangaral ang buong salita ng Diyos sa buong mundo. Kung binabasa mo ito ngayon, dahil ito sa pagtawag ng Diyos sa kanilang mga puso. Dalangin nila na matuto ka gamit ang materyal na ito at mapalapit ka sa Diyos bilang resulta.